Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

FORENINGEN MYSELIUM CVR-nr: 39524929

Indholdsfortegnelse

PRÆAMBEL

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

§ 2 FORMÅL

§ 3 MEDLEMSKABSTYPER

§ 4 A-MEDLEMSKAB

§ 5 B-MEDLEMSKAB

§ 6 KONTINGENT OG INDMELDELSESGEBYR

§ 7 UDTRÆDELSE

§ 8 GENERALFORSAMLING

§ 9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 11 BESTYRELSEN

§ 12 BESTYRELSENS OPGAVER

§ 13 VÆSENTLIGE BESLUTNINGER

§ 14 REGNSKAB

§ 15 TEGNINGSRET

§ 16 HÆFTELSE

§ 17 EKSKLUSION

§ 18 TRANSPARENS

§ 19 VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 20 OPLØSNING

Præambel

Disse vedtægter regulerer forholdet i Foreningen Myselium. Foruden det i disse vedtægters § 2 beskrevne formål, er det endvidere Foreningen Myseliums formål at imødekomme, bistå og arbejde for at principperne for at kollektivers virke udbredes yderligere. Hele Foreningen Myselium er udtryk for en nytænkning af den måde, mennesker lever sammen på, og bestyrelsen og medlemmerne forpligter sig til at arbejde for en sammenhængskraft i Foreningen Myselium.

Medlemmerne er bekendt med, at dette er en alternativ og usædvanlig forening, som led i et alternativt projekt med en usædvanlig konstruktion. Medlemmerne accepterer derfor ved indmeldelse, at vedtægterne skal fortolkes på denne baggrund og ikke ud fra almindelige forhold på området.

Navn og hjemsted

§ 1

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen Myselium

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune.

Formål

§ 2

Stk. 1. Formålet med Foreningen Myselium er at købe en ejendom i Svendborg Kommune og etablere et storkollektiv. Storkollektivet skal indeholde boliger til beboelse og skal for så vidt muligt indeholde mulighed for at beboerne kan drive erhverv fra adressen.

Stk. 2. Foreningen Myselium er et demokratisk, aktivistisk og kreativt fællesskab. Hvor fokus er på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Foreningen Myselium stræber derfor efter at stifte et storkollektiv, hvor alt er fælleseje der i højest mulig grad er selvforsynende der kan fungere som kulturaktivistisk mødested og hvor der kan arbejdes aktivt for en spekulationsfri boligøkonomi og for et opgør med den private ejendomsret. Foreningen Myselium skal derudover være et privat hjem og levested, som ønsker at styrke og opfordre til fællesskabslige aktiviteter med naboer, lokale og andre interesserede

Stk. 3. Der lægges i Foreningen Myselium vægt på følgende værdier:

Ligeværd

Fællesskab

Åbenhed

Social ansvarlighed

Naturbevarelse

Økonomisk lighed

Mulighed for personlig, aktivistisk, kreativ og professionel udfoldelse

Stk. 4. Medlemmerne af foreningen skal forpligtige sig til at deltage aktivt i fællesskabet. Det er alles ansvar og opgave at medvirke til at fællesskabet fungerer bedst muligt, men alle forventes ikke at indgå i fællesskabet på samme aktivitetsniveau til enhver tid jf. § 3 om A- og B-medlemmer.

Stk. 5. Foreningen kan ved køb af ejendom og efter generalforsamlingens godkendelse stifte eller omdannes til en byggeforening, fond eller en anden konstruktion, der ville være mest formålstjenlig.

Stk. 6. En fremtidig konstruktion skal være sammensat således, at det sikres at ingen nuværende eller tidligere medlemmer på noget tidspunkt kan opnå personlig økonomisk fortjeneste ved salg af foreningens ejendom, nu eller i fremtiden. Generalforsamlingen skal  godkende den endelig model samtidig med beslutning om køb af ejendom.

Medlemskabstyper

§ 3

Stk. 1. Foreningen har 2 medlemstyper:

A-medlemmer, der ønsker at støtte foreningens formål (Støttemedlemskab)

B-medlemmer, der ønsker at blive beboere af det kommende kollektiv (Beboermedlemskab)

A-medlemskab

§ 4

Stk. 1. Personer, der støtter foreningens formål, tilslutter sig foreningens vedtægter og støtter   foreningens formål, kan optages som støttemedlem ved betaling af det af generalforsamlingen fastsatte kontingent og indmeldelsesgebyr for A-medlemskab. Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2. Et A-medlemskab giver ikke fortrinsret til en bolig i det kommende kollektiv Myselium. A-medlemmerne holdes dog løbende underrettet om foreningens aktiviteter. A-medlemmerne er ikke forpligtiget til at deltage aktivt i foreningens aktiviteter.

Stk. 3. Et A-medlem, kan søge bestyrelsen om at få konverteret sit medlemskab til B-medlemskab jf. § 5.

B-medlemskab

§ 5

Stk. 1. Personer, der støtter foreningens formål, tilslutter sig foreningens vedtægter og ønsker at blive beboere i det kommende kollektiv Myselium, kan søge bestyrelsen om optagelse som B-medlem.

Stk. 2. B-medlem skal, inden medlemskab kan godkendes, gennemgå en optagelsesprocedure. Optagelsesproceduren fastsættes af eksisterende B-medlemmer. B-medlemmer skal inden optagelsen indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent

og indmeldelsesgebyr.

Stk. 3. Et B-medlemskab giver fortrinsret til en bolig i det kommende kollektiv Myselium. B-medlemmer forpligtiger sig desuden til at deltage aktivt i foreningens aktiviteter.

Stk. 4. Såfremt at der ved stiftelsen af storkollektivet Myselium ikke er boliger til alle optagede B-medlemmer tildeles beboelse efter  indbyrdes aftale mellem medlemmerne. De B-medlemmer, der ikke har fået en bolig optages på venteliste til bolig i kollektivet Myselium. Den nærmere proces for tildeling af beboelse og administration af venteliste fastsættes nærmere i kommende kollektivet Myseliums husorden.

Kontingent og indmeldelsesgebyr

§ 6

Stk. 1. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling fastsat kontingent. Kontingent kan fastsættes forskelligt for A- og B-medlemmer. Kontingentet opkræves årligt forud. Kontingentet anvendes til foreningens drift og virke.

Stk. 2. Medlemmerne betaler desuden ved indmeldelse et af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling fastsat indmeldelsesgebyr.

Stk. 3. Kontingent og indmeldelsesgebyr betales ved den endelige godkendelse af medlemmet. Medlemskabet træder først i kraft, når kontingentet og indmeldelsesgebyr er betalt.

Stk. 4. Kontingent for A-medlemmer forfalder årligt til betaling den 1. februar. Kontingent for B-medlemmer forfalder den første bankdag i måneden.

Stk. 5. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for udmeldelse af medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent.

Stk. 6. Medlemmer der er i restance med kontingentet har ikke stemme-

eller beslutningsret på foreningens generalforsamling, men kan fortsat deltage i foreningens arrangementer og har fortsat møde ret på generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal indskydes yderligere beløb for B-medlemmer, såfremt dette er nødvendigt for at formålet kan realiseres.

Stk. 8. Såfremt et medlem ikke ønsker at betale det opkrævede indskud jf. stk. 1, bortfalder B-medlemskabet. Indskud refunderes ikke.

Stk. 9. Indbetalte midler i henhold til stk. 1 og stk. 2 må alene anvendes i forbindelse med opfyldelse af de i § 2 beskrevne formål. Sådanne formål kan omfatte, men er ikke begrænset, udgifter til arkæologisk

forundersøgelse, byggemodning, myndighedsgodkendelser, rådgiverhonorar, designudvikling m.v.

Udtrædelse

§ 7

Stk. 1. Udtræden af foreningen sker ved at afgive skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Medlemmer der udtræder har ingen ret til foreningens formue og har således ikke ret til at få tilbagebetalt kontingent og indmeldelsesgebyr.

Stk. 2. Såfremt et medlem  ikke  indbetaler  de  i  §  6  fastsatte  beløb senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom fra bestyrelsen, har bestyrelsen ret til at udmelde medlemmet.

Generalforsamling

§ 8

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen   er   beslutningsdygtig,   når   mindst 2/3 af foreningens B-medlemmer er repræsenteret.

Stk. 3. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved  konsensus, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægt, jf. § 17 om eksklusion og § 20 om opløsning

Stk. 4. Kommunikation, herunder indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af referat mv., kan ske elektronisk. Medlemmerne er selv forpligtet til holde bestyrelsen orienteret omkring deres e-mail.

Stk. 5. På generalforsamlingen har B-medlemmer alene beslutnings- og stemmeret. A-medlemmer har dog møde- og taleret.

Stk. 6. Hvert B-medlem har én stemme. Ved afstemning (jf. §17 og §20) kan hvert B-medlem repræsentere (1) ét andet B-medlem ved fuldmagt. I forhold til spørgsmål om eksklusion kan der stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Generalforsamlingen kan beslutte, at andre end medlemmer kan deltage på generalforsamlingen. Herunder beslutte at disse personer skal have taleret.

Ordinær generalforsamling

§ 9

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år seneste én (1) måned efter forelæggelsen af regnskabet for bestyrelsen jf. § 14, stk. 1.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 4 uger før datoen for afholdelsen.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

Valg af dirigent og valg af referent.

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Behandling af indkomne forslag.

Forelæggelse og   godkendelse af   budget og kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år.

Valg af kasserer (der skal være B-medlem).

Eventuelt.

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Stk. 5. Indkaldelsen skal være vedlagt et regnskab og forslag til budget og kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forslag, der er rettidigt fremsendt.

Stk. 7. Bestyrelsen udsender senest 8 dage før generalforsamlingen de indkomne forslag til medlemmerne.

Stk. 8. Referat af generalforsamlingen skal udsendes skriftligt til alle medlemmer, så vidt muligt inden 4 uger efter datoen for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 10

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af foreningens B-medlemmer eller revisor skriftligt forlanger dette med angivelse af dagsorden eller 1/3 af foreningens samlede

Medlemmer, såfremt det er besluttet på en tidligere generalforsamling.

Stk. 2. Senest to uger efter at bestyrelsen har modtaget et krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, jf. stk.1, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, til afholdelse senest 30 dage senere.

Stk. 3.

Der kan dispenseres for de i stk. 2. nævnte tidsfrister, hvis samtlige B-medlemmer giver skriftligt tilsagn herom.

Bestyrelsen

§ 11

Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der udgøres af samtlige B-medlemmer.

Bestyrelsens opgaver

§ 12

Stk. 1. Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsen er repræsenteret enten fysisk eller telefonisk/digitalt.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutninger med konsensus.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god, loyal og forsvarlig varetagelse af foreningens fælles anliggender, betaling af fælles udgifter, tegning af forsikringer, opkrævning af betaling fra medlemmerne, samt hvad der i øvrigt følger af den daglige ledelse.

Stk. 5. Bestyrelsen sørger for,  at der udarbejdes budget til brug for generalforsamlingen og føres forsvarligt regnskab over de på foreningens vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter.

Stk. 6. I udviklingsfasen og planlægningsfasen af projektet har bestyrelsen bl.a. ansvaret for:

at sikre udarbejdelsen af projektet for fællesskabet mv.

at forhandle og indgå aftaler med kommunen og øvrige samarbejdspartnere, herunder købsaftale for grunden, såfremt det viser sig muligt at realisere projektet,

at forhandle og indgå aftaler med rådgivere,

at sikre medlemmernes interesser,

at forestå den løbende kontakt med rådgivere,

at sikre at økonomien i projektet følges tæt,

at tegne nødvendige forsikringer og

at alt foregår i overensstemmelse med gældende love og regler, samt indgåede aftaler.

Væsentlige beslutninger

§ 13

Stk. 1. Væsentlige beslutninger vedrørende foreningen, herunder optagelse af lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, økonomiske dispositioner over 10.000 kr., samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Ved større økonomiske dispositioner skal bestyrelsen være særlig opmærksom på, om beslutningen skal forelægges generalforsamlingen.

Regnskab

§ 14

Stk. 1. Foreningens   regnskab   følger   kalenderåret.  Regnskab   for det foregående år fremlægges for bestyrelsen inden den 1. maj hvert år.

Stk. 2. Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab og budget.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige drager omsorg for, at der føres sikret opbevaret og fuldstændigt kartotek over foreningens medlemmer og deres e-mail.

Stk. 4 . Kasseeftersyn kan finde sted, når generalforsamlingen ønsker det.

Stk. 5. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos bestyrelsen, skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut.

Stk. 6 Regnskabet skal revideres og godkendes af en ekstern kritisk, regnskabskyndig og uafhængig part.

Tegningsret

§ 15

Stk. 1. Foreningen tegnes af 2 medlem af bestyrelsen og kassereren i forening. Endvidere kan foreningen tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2. Kassereren har prokura ved økonomiske dispositioner op til 1.000 kr.

Stk. 3. Bestyrelsen kan med konsensus delegere sin tegningsret vedrørende øvrige konkrete dispositioner i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

Hæftelse

§ 16

Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

Eksklusion

§ 17

Stk. 1. Et medlem kan ekskluderes såfremt skyldige pengeydelser til foreningen ikke er betalt rettidigt.

Stk. 2. Ved konflikter mellem medlemmer i foreningen begynder foreningen med at undersøge sagen med udgangspunkt i de implicerede medlemmers forskellige oplevelser og i overensstemmelse med god foreningsskik og forsøger konfliktløsning om nødvendigt med ekstern hjælp. Lykkes konfliktløsning ikke, kan medlemmet eller medlemmerne ekskluderes.

Stk. 3. Alle medlemmer af foreningen har ret til, at konflikter bliver forsøgt løst, sådan at deres fortsatte medlemskab styrker foreningen . Alle medlemmer har også et ansvar for at medvirke til konstruktiv konfliktløsning. Hvis et medlem beder et andet medlem om at deltage i konfliktløsning, har det andet medlem pligt til at deltage. Man kan stille som betingelse, at der medvirker en mægler. Hvis parterne ikke kan enes om en mægler, kan de bede bestyrelsen om hjælp til at anvise en mægler med særlig interesse for og kendskab til konfliktløsning. Mægleren kan vælge at inddrage anden mægler eller en gruppe af mæglere i/ uden for foreningen, hvis denne skønner det nødvendigt. Hvis der efter gentagne mæglingsforsøg fortsat ikke findes en løsning kan mæglerne som sidste udvej overgive sagen til et konfliktrådet nedsat af bestyrelsen. Konfliktråd udarbejder et endeligt forslag til løsning på konflikten.

Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes uden foregående konfliktløsning, såfremt medlemmet opfører sig truende eller voldeligt overfor et andet medlem.

Stk. 5. Et medlem kan ekskluderes, såfremt dette aktivt modarbejder foreningen, optræder til skade eller ulempe for foreningen eller hvis medlemmet på anden vis misligholder sine forpligtelser over for foreningen.

Stk. 6. Et medlems død, konkurs, betalingsstandsning, begæring om tvangsakkordforhandling eller umyndiggørelse anses for misligholdelse og kan medføre eksklusion. Bestyrelsen træffer beslutning herom.

Stk. 7. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen med 4/5 flertal. Et medlem af bestyrelsen, der er indstillet til eksklusion har ikke stemmeret i forhold til beslutningen, men taleret.

Stk. 8. Et ekskluderet medlem kan forlange beslutningen om eksklusion behandlet på næstkommende generalforsamling. Generalforsamling kan stadfæste beslutningen med 3/4 flertal. Det  ekskluderede medlem har ikke stemmeret i forhold hertil, men taleret.

Transparens

§ 18

Stk. 1. Foreningen Myselium tilstræber fuld transparens i alle lag af organisationen, og bestyrelsen skal derfor gøre referater og relevante bilag tilgængelige for medlemmerne.

Stk. 2. Ved personsager f.eks. i forbindelse med eksklusion kan bestyrelsen dispensere fra transparenskravet, såfremt der er tale om personfølsomme sager. Bestyrelsen skal ved næstkommende generalforsamling oplyse om beslutningen og redegøre herfor.

Vedtægtsændringer

§ 19

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Stk. 2. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

Opløsning

§ 20

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning træffes ved 4/5 flertal af foreningens fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 dages og højst 8 ugers mellemrum.

Stk. 2. Opløses Foreningen, skænkes foreningens eventuelle overskydende kapital til formål, der stemmer overens med foreningens formål jf. §

2. Beslutning herom træffes med konsensus på den opløsende generalforsamling. Såfremt der på den opløsende generalforsamling ikke kan opnås enighed herom doneres eventuel overskydende kapital til ”Kollektivfonden”.

Stk. 3. Såfremt der på den opløsende generalforsamling ikke kan opnås enighed i henhold til stk. 2 og ”Kollektivfonden” ikke eksisterer, så indkaldes til ny opløsende generalforsamling, hvor advokatkontoret Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod stiller forslag til uddeling af den overskydende kapital i overensstemmelse med foreningens formål. Advokatkontorets indstilling skal besluttes af et flertal af foreningens medlemmer.

—ooo0ooo—

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. juni 2019